1. Zásady zpracování osobních údajů

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Datarun, a.s., IČO: 19334362, se sídlem: Široká 36/5, Josefov, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28107 (dále jen „správce“), která bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“)

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při registraci k odběru newsletteru na webových stránkách správce, tj. https://www.datarun.cz. Správce bude zpracovávat především následující údaje: e-mailová adresa.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je:

1. oprávněný zájem správce nebo třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení s tím, že oprávněný zájem správce spočívá v informování o nových službách a produktech správce;

2. plnění smluvní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení v případě poskytování placených newsletterů, podcastů a dalších hrazených služeb a produktů správce;

3. souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení pro odběr přihlášených newsletterů zdarma, přičemž svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu plnění s Vámi uzavřené smlouvy, popř. do doby vypořádání vzájemných nároků z této smlouvy.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, budou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, uchovává je správce po dobu 4 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, případně prostřednictvím emailu: info@datarun.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení. Těmito osobami jsou zejména marketingoví a IT poradci, právní poradci a poskytovatelé marketingových služeb. Tyto osoby budou mít k Vašim osobním údajům přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

• právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo vznést námitku proti zpracování

• právo podat stížnost proti zpracování v určitých případech;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo na přístup k osobním údajům;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých

případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

• pokud byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, právo jej kdykoli

odvolat; a

• další práva stanovená v Zákoně a v Nařízení.

Dobrovolnost poskytnutí

Vše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, avšak správce Vám nebude schopen poskytovat své služby.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje správce ukládá v zabezpečené elektronické formě a využívá je pro naplnění výše uvedených účelů.

Správce zavedl veškerá vhodná technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předání do zemí mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.

Podání stížností

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/